பைக் இன்சூரன்ஸ் | Bike Insurance

WhatsApp | 9566679596 | Call

பைக்கிற்கான மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டு விலை பட்டியல்

Third Party Insurance Price for Bike

Upto 75cc

Rs 634

Upto 150cc

Rs 842

Upto 350cc

Rs 1612

Above 350cc

Rs 3308

Whatsapp Scan

Third Party Cover ( liability Only )


Required Document for Insurance

புதுப்பித்தலுக்கு - ஆர்சி புத்தக நகல், காப்பீட்டு நகல்.

For Renewal - RC Book Copy, Insurance Copy.

மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டுக்கு - ஆர்சி புத்தக நகல்

Third Party Insurance - RC Book Copy.

கூடுதலாக சேர்க்க | Add in addition

கட்டாய தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டுக் கொள்கை - ஆர்சி புத்தக நகல், ஓட்டுநர் உரிமம். 

Rs349

Compulsory Personal Accident Insurance Policy - RC Book Copy, Driving License.