கார் இன்சூரன்ஸ்  | Car Insurance

WhatsApp | 9566679596 | Call

காருக்கான மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டு விலை பட்டியல்

Third Party Insurance Price for Car

Upto 1000cc

Rs 2470

Upto 1500cc

Rs 4030

Above 1500cc

Rs 9319

Whatsapp Scan

Third Party Cover ( liability Only )


காப்பீட்டுக்கு தேவையான ஆவணம்

Required Document for Insurance

புதுப்பித்தலுக்கு - ஆர்சி புத்தக நகல், காப்பீட்டு நகல்.

For Renewal - RC Book Copy, Insurance Copy.

மூன்றாம் நபர் காப்பீட்டுக்கு - ஆர்சி புத்தக நகல்

Third Party Insurance - RC Book Copy.


கூடுதலாக சேர்க்க | Add in addition

கட்டாய தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டுக் கொள்கை - ஆர்சி புத்தக நகல், ஓட்டுநர் உரிமம். 

Rs349

Compulsory Personal Accident Insurance Policy - RC Book Copy, Driving License.